اوقاتی که عمل جماع مطلوب است

نوشته شده توسط ساره

1:شب دوشنبه که درپی آن، فرزند حافظ کتاب خدا وراضی به آنچه خداوند برایش قرارداده میشود.
2:شب سه شنبه که دراثر آن بعداز سعادت اسلام، شهادت روزی او میشود، خداونداورابا مشرکین عذاب نمیکند، دهانش خوشبو، دلش رحیم وجوانمردخواهدبود وزبانش ازدروغ، غیبت وتهمت پاک می ماند.
3:شب پنجشنبه که درپی آن، حاکمی ازحکما ویاعالمی ازعلما خواهدشد.
4:روزپنجشنبه هنگام زوال که درپی آن شیطان به او نزدیک نگرددتاپیرشود وسلامتی دین ودنیا روزی اش خواهد بود.
5:شب جمعه که درپی آن، بچه خطیب وسخنگوخواهدشد.
6:روزجمعه بعدازعصرکه آن فرزندازدانایان مشهورخواهدشد.
7:شب جمعه بعدازنماز عشاء که امید است آن فرزند از ابدال باشد.
(ابدال به معنی نیک مردان، صالحان، گروهی از نیکان..)
8:شب اول ماه رمضان

درج دیدگاه

برای ثبت نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید